WET BIO

De wet BIO – of zoals het officieel heet: de wet op de beroepen in het onderwijs – is in februari 2004 door de Tweede Kamer aangenomen. Per 1 augustus 2006 is de wet BIO van kracht geworden.

 

De wet regelt de vaststelling van bekwaamheidseisen voor onderwijsgevenden en voor onderwijsgerelateerde werkzaamheden van ander personeel in de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en educatie. In benoemings- en bekwaamheidsartikelen wordt voortaan verwezen naar bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen bekwaamheidseisen in plaats van naar bewijzen van bekwaamheid. Verder regelt het wetsvoorstel dat scholen beleid ontwikkelen voor het onderhouden van de bekwaamheid van hun personeel. Ook worden de voorschriften van de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs opgenomen in de desbetreffende sectorwetten. Het wetsvoorstel maakt deel uit van een nieuw kwaliteitsstelsel voor het onderwijs.

 

Momenteel (2012-2013) worden de bekwaamheidseisen onder leiding van De Onderwijscoöperatie herzien. Tot op heden gelden nog de oorspronkelijke bekwaamheidseisen.

 

Zie voor meer informatie: http://www.onderwijscooperatie.nl/?nl/onderwijscooperatie/bekwaamheid/&art=45